Artikler » Afbrænding af bål        
Grundejerforeninger
  
Artikler
    
Links
  

Vejledning for afbrænding af haveaffald – husholdninger

 

GÆLDENDE PR. 1. JAN. 2011

Afbrænding af haveaffald bør af miljømæssige hensyn i videst muligt omfang undgås. Såfremt haveaffald ikke kan bortskaffes på andre hensigtsmæssige måder, f.eks. kompostering, skal reglerne i denne vejledning følges.

 

LOVGIVNING
 
Gribskov Kommune har med "Regulativ for husholdningsaffald", gældende pr. 1. jan. 2011, besluttet at tillade
husholdninger i landzonen at afbrænde tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen og i sommerhusområder.
Afbrænding af andet affald end haveaffald er forbudt.
 
REGLER FOR AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD I LANDZONEN FRA 1. DEC. - 1. MARTS
Haveaffald omfatter grene, nedfaldsblade og planteafklip m.v.
Afbrænding må kun foretages i mindre omfang.
Dette indebærer en lille bunke på max. 0,2 m3 - eller hvad én 200 l. tønde kan rumme.

 

 Haveaffaldet skal være tørt inden det antændes.

 

Afbrænding af haveaffald kan ske på hverdage fra solopgang til solnedgang, men ikke efter kl. 18.00.

På lørdage er det ikke tilladt at foretage afbrænding efter kl. 12.00.

Der må ikke foretages afbrænding på søn- og helligdage.

AFBRÆNDING UNDER HENSYNTAGEN

Ved afbrænding af haveaffald skal der altid udvises hensyn til naboerne i området, herunder skal der tages
hensyn til vindretningen, således at naboer og de omkringboende ikke bliver generet af røg og lugt.
Røgen må ligeledes ikke være til væsentlig ulempe for trafikken.

Enhver form for afbrænding i det fri rummer en betydelig risiko for brandspredning. 
Det er derfor vigtigt at tage hensyn til afstand til bygninger m.v.

 

Bestemmelserne Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger skal overholdes

- Afstandskrav fra afbrændingssted til bygninger med hårdt tag skal som minimum være 10 meter.

- Afstandskrav fra afbrændings-sted til bygninger med letantændeligt tag, herunder stråtag eller til nåletræsplantager, lyngklædte arealer, større oplag af træ, brænde, brandfarlige materialer og væsker skal
som minimum være 30 m.

- Afbrænding skal foregå i tilstrækkelig stor afstand fra luftledninger og ledningsmaster. 

I vindens retning skal afstandene fordobles.

Afbrændingen skal ske under tilstedeværelse af en voksen person.
Opsynet må først ophøre når ild og gløder er fuldstændig slukket.
Det kan anbefales at have en skovl og vandkande/vandslange inden for rækkevidde under afbrændingen.

 

Hvis det alligevel går galt - alarmér hurtigst muligt 112. 
Oplys hvor det brænder, hvad der brænder, og fra hvilket telefonnummer, der alarmeres.

BÅL TIL REKREATIVE FORMÅL MV.

Sankt Hans bål, bål til rekreative formål er tilladt for alle, når følgende overholdes:

- At der kun afbrændes tørt og rent haveaffald 
At der er en afstand fra bål til bygninger med hårdt tag på minimum 30 meter
- At der er en afstand fra bål til brandbare afgrøder på minimum 60 meter
- At der er en afstand på minimum 200 meter fra bål til bygninger med let antændeligt tag f.eks.
stråtag, nåletræs-plantager, lyngklædte arealer eller brandbare oplag m.m.
- Afbrændingen kun sker under tilstedeværelse af en voksen person.
- Opsynet må først ophøre når ild og gløder er fuldstændig slukket.

 

ALTERNATIV BORTSKAFFELSE AF HAVEAFFALD

Afbrænding af haveaffald bør, ud fra et miljømæssigt synspunkt, være den sidste mulighed, der vælges,
når man skal bortskaffe sit haveaffald.

Haveaffald, herunder græs, blade og kviste er meget velegnet til kompostering, og omsættes hurtigt til muld, der kan anvendes til jordforbedring i køkken- eller prydhaven. 

Større grene kan hugges til flis og anvendes i komposten eller udlægges i bede, hvor det holder på fugtigheden.

 

Endelig kan haveaffald afleveres på kommunens Genbrugsstationer:

Genbrugsstation Nord Bøgebjergvej 84, Højelt

Genbrugsstation Syd Industrivej 4, Helsinge
 

Med venlig hilsen

Gribskov Kommune

Vej & Park

  

Dokumentet i PDF format kan hentes her...

 

 
 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria