Artikler » Arresøgruppen for grundejerne omkring Arresø   Registrer     
Interessante Links
  
Om Arresøgruppen

Arresøgruppen
- talerør for grundejerne omkring Arresø

 

Grundejerforeningen på Sandet har bedt formanden for Arresøgruppen Erik B. Aksig om en beskrivelse af Arresøgruppen, dens sammensætning, formål og aktiviteter. Især for Grundejerforeningen på Sandet er der en række væsentlige punkter, som kan få stor indflydelse på vores brug af Arresø i fremtiden.

 

(Artiklen har - i forkortet udgave - været bragt i Sandpapiret nr. 4 - oktober 2013. Teksten fremhævet med blåt - var ikke med i Sandpapiret) 

 

 

Arresøgruppen er en forening, der er talerør for ejere af helårshuse og sommerhuse beliggende tæt ved Arresø. Det foregår ved, at 14 grundejerforeninger, lokalråd og bylaug sammen har dannet Arresøgruppen. Det er altså ikke dig som enkeltperson, der er medlem af Arresøgruppen; men din grundejerforening. Medlemsforeningerne repræsenterer tilsammen ca. 1.200 husstande.

Gruppens medlemmer er fordelt i de tre kommuner, Gribskov, Halsnæs og Hillerød, og på den årlige generalforsamling – delegeretmødet – vælger de delegerede fra medlemsforeningerne en bestyrelse på 6 personer. Bestyrelsen udpeger selv en formand, der de sidste tre år har været Erik B. Aksig, der er medlem af Grundejerforeningen Rybakken i Gribskov Kommune.

Arbejdsområder
Arresøgruppen, der har eksisteret i over 10 år, har flere arbejdsområder; men kun om forhold, der vedrører Arresø og de tilgrænsende arealer. Emnerne kan være forurening, miljø, planlægning, fredning, rekreativ og erhvervsmæssig brug.

Arresøgruppen ser på og udtaler sig om kommunale sager og planer, der vedrører Arresø.

Den for tiden vigtigste del er dog, at gruppen er repræsenteret (med en person) i Søbrugerrådet for Arresø, der er en arbejdsgruppe tilknyttet Brugerrådet for Naturstyrelsen – Nordsjælland. Arresø er for langt størstedelens vedkommende ejet af Naturstyrelsen, og Søbrugerrådet skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Arresø samt være rådgivende overfor Naturstyrelsen – Nordsjælland vedrørende driften og benyttelsen af søen. Rådet er sammensat af repræsentanter for en lang række foreninger samt andre myndigheder. Skovrideren er formand og mødefrekvensen er 1-2 gange om året.

Arresøgruppens arbejde har de seneste år hovedsageligt været:

  1. ”Regler for færdsel på Arresø”, der hører til det mere nære stofområde.

  2. Den overordnede natur- og vandplanlægning, som man kan læse om på www.sandet.dk under “Artikler” – hvor hele denne artikel er gengivet, men med fremhævelse af emnet: “Den overordnede natur- og vandplanlægning”

Natur- og vandplanlægning

Arresø er udpeget både som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, og indgår derfor i det danske Natura 2000-netværk som den største del af område N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. 

Miljøministeriet har i flere år arbejdet med en samlet dansk Natura 2000-planlægning samt en vandplanlægning, og lagde i 2010 disse planer ud i offentlig høring. Efter høringen og en bearbejdning af materialet, blev planerne godkendt i december 2011, hvorefter de kommunale myndigheder skulle udarbejde forslag til kommunale handleplaner for Natura 2000 og vand. De tre kommuner har i fællesskab udarbejdet en Natura 2000-plan for Arresø og samtidig har Naturstyrelsen – Nordsjælland udarbejdet en plejeplan for styrelsens arealer. Kommunerne har også udarbejdet vandhandleplaner, og alt dette materiale har været fremlagt i en offentlig høring i 2012. herefter har kommunerne vedtaget naturhandleplanen i december 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arresøgruppen har i sit høringssvar påpeget, at Arresø og dens nærmeste omgivelser er et meget værdifuldt naturområde med både stor rekreativ værdi for hele regionens befolkning og stor betydning for en række fuglearter.

  1. Arresøgruppen opfordrer de relevante myndigheder – Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen til at planlægge og gennemføre de nødvendige foranstaltninger for reduktion af tilledning af fosfor samt evt. andre foranstaltninger til at planforslagenes målsætning om, at Arresø skal have en god økologisk tilstand, vil blive opnået inden for et begrænset åremål.

  2. Arresøgruppen opfordrer til, at udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet snarest revideres og udvides med relevante fuglearter, f.eks. Isfugl og havørn.

  3. Arresøgruppen opfordrer til, at Naturstyrelsen i sin administration af brugen af Arresø sikrer udpegningsarterne en god/forbedret bevaringsstatus. Det vil sige, at den rekreative udnyttelse ikke udvides fra det nuværende niveau og at motorsejlads ikke tillades i forøget omfang.

Arbejdet med vandhandleplanen har været sat foreløbigt i bero på grund af en formel fejl i Miljøministeriets sagsbehandling i efteråret 2011.

Regler for færdsel på Arresø
Det nuværende regelsæt er fra 1989 og trænger til en modernisering. Noget Naturstyrelsen – Nordsjælland har arbejdet med i flere år; men først nu er der ved at foreligge et forslag, der skal ud i en egentlig beslutningsproces.

Foruden en generel opdatering af teksten, er der især en ting der påkalder sig opmærksomheden. Efter at Søværnets Eksercerskole har forladt Arrenæs og derfor er ophørt med motorbådssejlads fra sin havn på Arrenæs i 2007, ønsker Naturstyrelsen, at lystfiskerforeninger skal have tilladelse til at sejle med 10 motorbåde på Arresø. Et punkt Arresøgruppen sammen med i hvert fald Dansk Ornitologisk Forening taler kraftigt imod.

Et andet emne er reglerne om bådebroer, der detaljeres bl.a. på materialevalg, så f.eks. trykimprægneret træ ikke længere må anvendes.

Endelig ønsker Naturstyrelsen at indføre en betalingsordning med årlig ”leje” for at have en bådebro. Dette har Arresøgruppen drøftet indgående med Naturstyrelsen, som endnu ikke har meldt klart ud, om kravet om betaling også gælder for de eksisterende bådebroer og anlæg. Som et resultat af forhandlingerne har Arresøgruppen dog opnået, at mindstebetalingen er blevet ændret fra ca. 2000 kr pr år for bådebroer med op til 10 bådpladser til ca. 600 kr pr år for bådebroer med op til tre bådpladser.

Efter forelæggelse på Søbrugerrådets seneste møde den 23. april vil Naturstyrelsen nu udarbejde et endeligt forslag til nye regler og udsende dem i en offentlig høring senere på året. Her vil det være vigtigt, at ikke blot Arresøgruppen; men også de enkelte grundejerforeninger søger at bruge sin indflydelse, for at opnå det bedste resultat for beboerne omkring Arresø.

Læs nærmere om Arresøgruppen på hjemmesiden www.arresogruppen.dk 

Erik B. Aksig

 

    
 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria