Artikler » Hundelort kan straffes med bøde!   Registrer     
Interessante Links
  
Hundehøm - høm - høm!

Hundelort kan straffes med bøde!

 

Det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge på fortovet.

Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundes efterladenskaber, så i praksis henvises til både vejloven og færdselsloven.

Ifølge vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer.

Politiet har dog ikke den store erfaring med sager på området. Østjyllands Politi kender til sager fra andre politikredse, hvor der er foretaget sigtelse efter færdselsloven, der siger at: ”Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen”. 

Hundelort kan straffes med bøde
Lader du din hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger vejlovens § 113 og privatvejslovens § 98.

Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet, mener både Dansk Kennelklub og advokat Susan Aino Kjær. 

Hundeejere kan få regning fra kommunen
Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Her henviser advokat Susan Aino Kjær både til vejloven, privatvejsloven og § 17 i vintervedligeholdelsesloven.

Du kan selv få bøde for hundelorte på dit fortov
Som boligejer kan du også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom hvis vejbestyrelsen har bestemt det: 

”I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti… ”(Vintervedligeholdelsesloven § 5)

Hvis du ikke holder fortovet foran din grund tilstrækkeligt rent, kan kommunen fjerne affald på din regning, og du kan straffes med bøde.

Det siger loven

 Vejloven § 102
  ”Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til: 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende.”

Privatvejsloven § 66
  ”På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.”

Færdselsloven § 87
   ”Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.”

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13   
”Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.”

 

Brug iøvrigt linket til Bolius, som du finder på forsiden af denne hjemmeside i venstre spalte. Der er masser af brugbar viden og gode råd, videolinks mv. til den travle hus- og haveejer.

Artiklen er gengivet med tilladelse fra journalist Rikke Berg Fieschi, BOLIUS – Boligejernes Videncenter.

 

 

 

 

 

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria