Artikler » Store Ryvej - vejsyn >>> » Gribskov kommunes regning for oprensning   Registrer     
Interessante Links
  
 

Grundejerforeningen på Sandets brev til Gribskov Kommune
pr. 8. marts 2016

Til: Gribskov Kommune Trafik og Ressourcer
Sendt pr. mail til TMS@Gribskov.dk
Vedr.: Oprensning af grøfter langs Store Ryvej

Frederiksberg, den 8. marts 2016

Når kommunen lader et arbejde udføre for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, skal den sørge for at det udføres billigst muligt. Det fremgår af privatvejslovens1 § 21, stk. 5, der også bestemmer, at de vedligeholdelsesforpligtede kan forlange, at kommunen fremlægger dokumentation herfor.

Grundejerforeningen på Sandet skal derfor bede kommunen om at fremlægge dokumentation for at arbejdet med at oprense grøfterne langs Store Ryvej på Sandet, der oprindeligt var anslået til at koste kr. 95.000,- og endte med at koste kr. 634.500,- er udført billigst muligt.

Foreningen skal sammen med denne redegørelse bede om at få tilsendt kopi af udbudsmaterialet, de indkomne tilbud og den endelige faktura.

Foreningen vil senere fremkomme med de bemærkninger, som det fremlagte materiale giver anledning til, men skal allerede nu bemærke, at udgifterne på 30.000 kr. til ”ekstra mandskab for at undgå at overgrave ledning/kabler” er grundejerne uvedkommende. Hvis der overgraves ledninger og/eller kabler på trods af at de har været korrekt angivet i den udstedte gravetilladelse, eller der graves uden gravetilladelse er det entreprenørens ansvar. Hvis de ikke har været korrekt angivet i gravetilladelsen, er det ledningsejers ansvar. Foreningen skal derfor også udbede sig kopi af den/de udstedte gravetilladelse(r).

Foreningen skal bede kommunen redegøre for nødvendigheden af at afrette rabatter og omkostningerne hertil, samt oplyse hvor store mængder jord der er fjernet i den forbindelse. Foreningen kan oplyse, at rabatterne langs Store Ryvej blev afrettet og kantgrus påfyldt i 2014 i forbindelse med reparation og udbedring af vejbanen. Se vedhæftede foto.

Foreningen skal også bede kommunen redegøre for de udførte jordanalyser – både før og under arbejdet.

Venlig hilsen

Leif Bitsch,
Formand
Grundejerforeningen på Sandet www.sandet.dk


1) Lov nr. 1537 om private fællesveje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel fra Sandpapiret, marts 2016:

Gribskov Kommunes grøftevedligehold på Store Ryvej:

Desværre koster det dig nu
5 gange mere!


Efter et meget langt tilløb med vejsyn, tilbudsindhentning, fordelingsnøgler, klage- og indsigelsesrunder og meget mere – gik kommunen endelig i gang med at oprense og vedligeholde Store Ryvej grøfterne i oktober.

Alle berørte grundejere havde forinden fået et endeligt overslag med en meget nøjagtig angivelse af, hvor meget hver enkelt grundejer skulle betale. Beløbets størrelse afhænger af om der er tale om erhverv (4 andele), helårsbeboelse (3 andele), sommerhus (2 andele) eller tom grund (1 andel).  Men et typisk beløb er fx på ca. 200,- kroner. Og det var vel ret rimeligt.

Men, så kom regningen fra kommunen i midten af december: ”Desværre, det blev lidt dyrere – faktisk 5 gange dyrere, end vi havde regnet med!”

Og så var de kr. 200,-  pludselig blevet til 1.000,- kroner i vores eksempel på betalingen!

Kan man virkelig dét?!

Selvom kommunen har brugt begrebet ”et overslag” i det fremsendte, må der da være grænser for, HVOR meget, man kan overskride et overslag. Det er almindelig praksis at et overslag, der overskrides med op til 25% må accepteres. Men da ikke overskridelser på 500%!

I kommunens brev til alle grundejerne den 13. november 2014, hvor der indkaldes til vejsyn den 4. december 2014, står der bl.a.: ”I forbindelse med beslutning om endelig kendelse, indhentes 3 tilbud på arbejdet”.  Altså, foreligger der endelige tilbud fra 3 entreprenører, hvor man kan gå ud fra at man har valgt det bedste og billigste. Og et tilbud er vel bindende??!

Grundejerforeningen vil forfølge sagen og er i øjeblikket ved at undersøge lidt mere tilbundsgående, hvad der er op og ned på lov & ret og almindelig anstændighed i en sådan sag. Afhængig af disse undersøgelsers resultat, vil vi henvende os til Gribskov Kommune.

Vi vender tilbage i et senere nummer af Sandpapiret.


Bestyrelsen

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria