Artikler » Store Ryvej - vejsyn >>> » Store Ryvej - vedligeholdelse gennem årene   Registrer     
Interessante Links
  
Store Ryvej - vedligeholdelse genne årene

Store Ryvejs uendelige vedligeholdelseshistorie

Hvem skal vedligeholde Store Ryvej?! Det spørgsmål har været debatteret mellem grundejerforeningen og myndighederne i mange år.Her er et par artikler fra Sandpapiret i hhv. 2008 og 2011 – der bl.a. forklarer de lidt indviklede, forvirrende og teknisk/juridiske begreber om private fællesveje, landregler, byregler, stamveje osv.

God fornøjelse med en tilsyneladende uendelig historie om Store Ryvejs vedligeholdelse – set i et nærmest historisk perspektiv.

 

Sådan skulle Store Ryvej meget nødig komme til at se ud!

(arkivfoto)

 

 

 

 

 

 

2008 Sandpapiret nr. 1: Store Ryvej

Den 2. oktober 1963 afsagde Vejby-Tibirke sogneråd en kendelse om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af Store Ryvej. Den blev til på baggrund af flere tidligere vejsyn, og der blev i forbindelse med kendelsen afholdt flere møder og besigtigelser af vejen. Om vedligeholdelsen bestemte kendelsen, at ”den fremtidige vedligeholdelse af St. Ryvej, dens kørebane, rabatter og afvandingsgrøfter foranstaltes af Vejby-Tibirke kommune, der opkræver udgifterne hvert andet eller tredje år over ejendomsskatten” efter en fordelingsnøgle der var fastsat i kendelsen.

Denne ordning har stort set fungeret tilfredsstillende i mere end 40 år, men som det fremgik af sidste nummer af Sandpapiret (2007 nr. 4) har Gribskov Kommune nu opsagt vejkendelsen.

Vedligeholdelsen af Store Ryvej ophørte uden varsel eller besked herom til brugerne i begyndelsen af 2007. Først i september 2007 kunne man i en lille annonce i Uge-Posten læse, at kommunen allerede i april 2007 havde besluttet at opsige en lang række vejkendelser i den tidligere Helsinge Kommune, og at disse kendelser derfor ”ikke har været gældende siden sammenlægningen” – dvs. siden 1. januar 2007.

Bestyrelsen fandt kommunens fremgangsmåde ejendommelig og har derfor rettet henvendelse til Vejdirektoratet, der har indledt en undersøgelse.

Men mange andre foreninger er ramt, og Landliggersammenslutningen rejste derfor sagen i Grundejerkontaktudvalget. Den 1. december 2007 blev der afholdt et informationsmøde om vejvedligeholdelse og dannelse af vejlaug på Tisvilde Skole med deltagelse fra kommunen ved bl.a. formanden for teknisk udvalg Jan Ferdinandsen. Hverken Grundejerforeningen på Sandet eller beboerne herude var inviteret. På mødet var Jan Ferdinandsen positiv over for en midlertidig genoptagelse af kommunens vedligeholdelse indtil udgangen af 2008, hvilket blev tiltrådt af Teknisk Udvalg på mødet i december 2007.

Sagen er ikke slut endnu, men kommunen har genoptaget vedligeholdelsen indtil udgangen af 2008. I mellemtiden får vi formentlig en afgørelse fra Vejdirektoratet, og der verserer tilsyneladende en retssag om samme emne, som måske også kan få indflydelse på løsningen af dette problem.

                                                                                          Erik Larsson

 

2011 Sandpapiret nr. 4: Store Ryvej
Lidt om vedligeholdelsen og den nye privatvejslov

De fleste husker postyret, da Gribskov Kommune i 2007 holdt op med at vedligeholde Store Ryvej og de andre private fællesveje i sommerhusområderne i den tidligere Helsinge Kommune. Det vakte så stor modstand blandt de berørte grundejere, at kommunen besluttede at fortsætte vedligeholdelsen i endnu et år – indtil udgangen af 2008. Derefter er det beboerne langs vejen, der har pligt til at vedligeholde Store Ryvej og dens grøfter, på trods af at det er en vej, der anvendes som hovedvej for hele Sandet. Det fremgår af privatvejsloven.

Privatvejsloven har to sæt regler for vedligeholdelse af private fællesveje: Et for veje, der ligger i landzone (dem kalder vi landreglerne) og et for veje, der ligger i byzone (dem kalder vi byreglerne). Sommerhusområder er hverken byzone eller landzone, men loven bestemmer, at vejene i sommerhusområder som udgangspunkt skal administreres efter landreglerne, men kommunen kan beslutte at de skal overføres til byreglerne. Og hvad betyder det så?

Udgifterne til vedligeholdelse af en vej efter landreglerne, kan fordeles mellem alle vejberettigede efter omfanget af deres anvendelse af vejen. Det sker normalt således at de, der bor længst nede af vejen betaler mest. Betalingen for kommunens vedligeholdelse af Store Ryvej, var netop fordelt på den måde og blev opkrævet over skattebilletten. En sådan fordeling udformes af kommunen, og forudsætter at den afholder et vejsyn.

Vedligeholdelsen af en vej efter byreglerne skal foretages af de grundejere, hvis ejendomme støder op til vejen, og der er ikke mulighed for at kræve betaling af brugerne af vejen. Det fører i visse tilfælde – som f.eks. Store Ryvej, til åbenlyse urimeligheder.

Store Ryvej blev sammen med de andre private fællesveje i sommerhusområder i den tidligere Helsinge Kommune overført til byreglerne nogen tid før vedligeholdelsen stoppede i 2007, men er ved Byrådets beslutning i november 2008 igen tilbageført til landreglerne.

Kommunens administration har i 2010 stillet forslag om at de private fællesveje i sommerhusområderne igen tilbageføres til byreglerne – det skulle gøre det nemmere for kommunen at administrere dem – men efter den politiske behandling er forslaget stillet i bero indtil videre.

Ny Privatvejslov
Ved årsskiftet 2010/2011 vedtog Folketinget en ny privatvejslov, og både Grundejerforeningen og Landliggersammenslutningen fulgte processen tæt. Det fremgik af lovforslaget, at private fællesveje i sommerhusområder nu som udgangspunkt skulle vedligeholdes efter byreglerne, men at kommunen kunne overføre dem til landreglerne.

Vi henvendte os til Folketinget og gjorde rede for de uheldige virkninger det efter vore opfattelse ville have. Vi gjorde også rede for de særlige problemer, der var i forbindelse med en retfærdig fordeling af udgifterne til vedligeholdelsen af de fælles tilkørselsveje i sommerhusområder – og anvendte Store Ryvej som eksempel.

Som følge af vores henvendelse, blev lovforslaget ændret, så vejene i sommerhusområderne igen skulle administreres efter landreglerne, men kommunen har stadig ret til at overføre dem til byreglerne. Så heldigvis blev der samtidig indført en særlig bestemmelse, hvorefter udgifterne til istandsættelse af ”stamveje” i sommerhusområder nu skal fordeles mellem samtlige vejberettigede efter deres brug af vejen – også når området administreres efter byreglerne.

Der ydes en beskeden ”rabat” til medlemmer af en grundejerforening i forbindelse med opkrævning af udgifter til fælles arbejder udført af kommunen.

Den nye lov træder i kraft den 1. januar 2012, og vi har god grund til at være tilfredse med resultatet af vores indsats.Og hvad så?

Kommunen kan ikke overtage vedligeholdelsen af Store Ryvej før der har været afholdt et såkaldt vejsyn, og det derefter er besluttet, at Store Ryvej fremover skal vedligeholdes af kommunen for brugernes regning.

                                                                       Erik Larsson, Formand

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria