Information » Kontingent til tiden   Registrer     
Interessante Links
  
Kontingent til tiden

 Kontingentet 
- foreningens eksistensgrundlag

 

 

Opkrævning
Opkrævninger for kontingent, grusveje m.m. bliver udsendt den ca. 20. februar, og skulle et par dage senere være fremme til Dem.Såfremt De ikke modtager opkrævning kan det skyldes, at De har glemt at melde flytning, ejerskifte, eller fejl hos postvæsenet.

De bedes i sådanne tilfælde omgående henvende Dem til kassereren enten på telefon 22 35 40 36, eller via mail til info@sandet.dk

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at De ifølge foreningens vedtægter, er pligtig at meddele flytning eller ejerskifte.

Læs i øvrigt nedenfor om dom for for sen indbetaling.

For sen indbetaling
Vestre Landsret har (gengivet i UFR 2005 side 2598) afgjort en tvist mellem et medlem af en grundejerforening og grundejer-foreningen.

Vedtægternes § 10 er sålydende: Kontingentet indbetales gennem de udsendte indbetalingskort til foreningens kasserer. Seneste rettidige indbetalingstidspunkt er den 10. i forfaldsmåneden. Ved senere indbetaling pålægges medlemmet et gebyr, som opkræves sammen med det følgende kontingent.

Et medlem sendte sine indbetalingskort til betaling i sin bank. Beløbet fremkom først den 12. på grundejerforeningens konto i banken. Ved næste opkrævning var tillagt 100 kr. i gebyr. Medlemmet undlod at betale gebyret, og betalingen fremkom først den 12. i forfaldsmåneden. Da medlemmet ved en fejl det følgende år betalte 2 gange, tilbagebetalte grundejerforeningen det for meget betalte med fradrag af de 2 gebyrer a 100 kr. Medlemmet hævede ikke checken, men modregnede i det følgende års kontingentbetaling. I sagen, der var anlagt af grundejerforeningen, fandt Landsretten for det første, at da Kommunen som påtaleberettiget i henhold til en på ejendommene lyst deklaration generelt havde afstået fra at udøve sin tillagte godkendelsesbeføjelse, var det ikke en gyldighedsbetingelse, at vedtægterne ikke var godkendt af Kommunen. Vedtægten var derfor gyldig. Landsretten fastslog tillige, at grundejerforeningen ikke var erhvervsdrivende, hvorved beskyttelsesregler for forbrugere
ikke var gældende. Da vedtægtens § 10 fandtes klar og ubetinget og da der i 2 år var betalt for sent, blev medlemmet pålagt at betale de pålagte gebyrer.

Endelig fandt landsretten, at gebyret var velbegrundet i foreningens forhold og beløbsmæssigt rimeligt. 

Kommentar
Det er således klart, at det påhviler det enkelte medlem at sørge for, at kontingenter mv. betales til tiden, således at beløbet er "kommet frem" til foreningen til tiden.

Man er således selv forpligtet til at indregne eventuelle bankdage mv.

Vi skal for en god ordens skyld endvidere oplyse, at betaling af kontingent medfører en "bringepligt" for det enkelte medlem.

Det er således som udgangspunkt op til det enkelte medlem at sørge for, at der sker rettidig betaling i henhold til vedtægterne. Således er f.eks. en forenings udsendelse af indbetalingskort alene at anse som en ekstra service men ikke en forpligtelse, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af vedtægterne.

Man kan således som udgangspunkt ikke undskylde sig med, at et indbetalingskort ikke er kommet frem med posten eller ikke er nået frem så betids, at man har kunnet foretage en rettidig indbetaling. Ligeledes er det klart på baggrund af ovennævnte dom, at straks indbetalingsfristen er overskredet, kan der tillægges gebyrer mv., hvis dette fremgår af vedtægterne.

I vores forening vedtages kontingent, restancegebyr samt morarenter på den årlige generalforsamling.

Kontingent m.m. for i år forfalder som sædvanlig 1. marts, med sidste frist for indbetaling 7.marts

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria