Information » Molen, Havnen og bådpladser >>> » Sejlads på Arresø   Registrer     
Interessante Links
  
Naturstyrelsen

Naturstyrelsens regler
for sejlads på Arresø

REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ
af den 12. maj 1989 med enkelte senere justeringer.


Som ejer af Arresø fastsætter Naturstyrelsen herved følgende regler for færdsel m.v. på søen:


I. Formål
§ 1. Disse regler har til formål at sikre ro og orden på Arresø, at værne om dyre- og plantelivet på og ved søen og at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af søen og de tilstødende, offentligt tilgængelige arealers funktion som fritidsområde.

II. Sejlads
§ 2. Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft, er tilladt.
Stk. 2. Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

§ 3. Færdsel med motordrevne fartøjer er i almindelighed ikke tilladt, idet en sådan kun må finde sted for
a. både tilhørende Naturstyrelsen
b. både tilhørende forpagteren af fiskeriet på søen
c. både tilhørende Søværnets Grundskole, til brug i tjenstligt øjemed
d. både tilhørende ro- og sejlklubber, der efter forud indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen, benyttes som redningsfartøjer, ved undervisning og ved afholdelse af stævner o.l.

§ 4. Det er ikke tilladt at have både liggende for svaj eller i rørbræmmen, idet al sejlads skal udgå fra de af Naturstyrelsen godkendte anlægssteder, jfr. § 13.

§ 5. For sejlads på søen gælder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 254 af 20. april 1989 om søvejsregler.

Stk. 2. De sejlende må respektere det afspærrede fareområde sydøst for Auderød skov, inden for hvilket al sejlads m.m. er forbudt under skydning på Søværnets Grundskoles skydebaner.
Fareområdet, der strækker sig indtil 3000 m fra skydebanerne i sydøstlig retning, er markeret af 6 bøjer. Opslag om bekendtgørelsen er opsat på tavler omkring søen.
Skydningen markeres ved, at der på en signalmast placeret 400 meter syd for Auderød skov, tændes et blinkende lys. Om dagen er lyset hvidt, om natten blinkes med et rødt og hvidt vekselblink.
Bemærkning til stk. 2: Efter at Søværnets Grundskole er flyttet til Frederikshavn benyttes Søværnets Grundskoles skydebaner ikke mere. Afmærkningen er blevet eller vil blive fjernet.

§ 6. Naturstyrelsen kan, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til ordenens opretholdelse, bestemme, at alle både, der færdes på søen, skal være forsynet med et nummer, der mod betaling af en afgift til Naturstyrelsen udleveres til bådejerne.

§ 7. På Naturstyrelsens arealer langs søen må landgang kun foregå på de steder, som ved opslag er betegnet som landgangsteder.

§ 8. På de arealer langs søen, der ikke tilhører staten, må landgang og ophold kun finde sted ved de godkendte anlægssteder og kun efter reglerne i naturfredningsloven og mark- og vejfredsloven.

III. Jagt og fiskeri
§ 9. Bortset fra Naturstyrelsens jagt- og vildtplejeforanstaltninger er al jagt på søen forbudt.

§ 10. Lystfiskeri er tilladt i overensstemmelse med reglerne i ferskvandsfiskerilovgivningen. Der må ikke anvendes harpun, lyster eller selvfiskende redskaber af nogen art således hverken ruser, åleliner, net eller lignende.
Stk. 2. Såfremt forholdene måtte tale derfor, kan Naturstyrelsen gøre retten til lystfiskeri betinget af erhvervelse af fisketegn.
Stk. 3. Det erhvervsmæssige fiskeri er forbeholdt Naturstyrelsens fiskeriforpagter.


IV. Færdsel og ophold
§ 11. Færdsel på søen sker i enhver henseende på vedkommendes eget ansvar.

§ 12. Personer, der færdes på søen og offentligt ejede bredarealer, skal udvise sømmelig og hensynsfuld optræden og afholde sig fra al støjende og generende adfærd. Det er således ikke tilladt at anvende grammofon, radio, megafon, højtaler, musikinstrument eller lignende, medmindre anvendelsen ikke kan give anledning til ulempe for andre.
Stk. 2. Det er forbudt at medtage skydevåben, herunder luftbøsse, bue og pil samt at forulempe eller forurolige dyrelivet. Fuglereder, -æg og -unger må ikke berøres, beskadiges eller fjernes. Siv- og rørbevoksninger må ikke befærdes eller beskadiges, og de af fiskeriforpagteren i og ved søen anbragte redskaber må ikke beskadiges eller fjernes. Indsamling af planter må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.
Stk. 3. Det er forbudt at henkaste affald, herunder flasker og papir, i søen og på opgrødearealerne.
Stk. 4. Almenheden er pligtig til at følge enhver anvisning fra Naturstyrelsens side.

V. Bådebroer m.m.
§ 13. Opsætning af både- og badebroer, moler, havne og anlæg af enhver art samt anbringelse af forankrede flåder o.l., flydende eller bundfaste indretninger må kun ske efter forud indhentet, skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen. Tilladelsen kan gøres betinget af en årlig afgift.
Stk. 2. Ved godkendelse af eksisterende broer og havneanlæg samt ved ansøgning om etablering af nye sådanne vil Naturstyrelsen henholde sig til de tidligere af landbrugs ministeriet anerkendte anlægssteder ved søen, som bekendtgjort af Frederikssund Amtsstue ved ordensregler af 15. maj 1927 og 7. september 1942. Udlægning af både uden for de godkendte broer, anlægssteder m.m. er ikke tilladt.

§ 14. Enhver benyttelse af opgrødearealerne og tørlagte arealer, herunder afgravning, fældning af træer og buske, opfyldning, henkastning af affald eller lignende er forbudt.

VI. Reklamer
§ 15. Enhver form for reklame på broer, både, sejl, søflade m.v. er forbudt.

VII. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser.
§ 16. Overtrædelse af reglerne kan straffes i henhold til vedkommende politivedtægt, lov nr. 107 af 31. marts 1953 om mark- og vejfred og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 59 af 9. januar 1989.
Stk. 2. Overtrædelse af §§ 2 og 3 kan straffes efter vandløbslovens § 85.
Stk. 3. Overtrædelse af § 4 vil medføre, at båden fjernes for ejerens regning. Stk. 4. Overtrædelse af § 5 kan straffes efter reglerne i lov om forholdsregler til skibsfartens betryggelse, jvf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. sept. 1988.
Stk. 5. Overtrædelse af §§ 9 og 10 kan straffes i henhold til ferskvandsfiskeri- og jagtlovgivningen.
Stk. 6. Beskadigelse af rør- og sivbevoksninger, fiskeredskaber eller andre skadegørende handlinger medfører erstatningsansvar efter lovgivningens almindelige regler

§ 17. Foranstående regler træder i kraft den 1. juli 1989. Alle henvendelser vedrørende færdsel på søen rettes til Naturstyrelsen – Nordsjælland .

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria