Information » Vandløb bliver private   Registrer     
Interessante Links
  
Nye omkostninger til private

Offentlige vandløb bliver private… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tidligere regering indførte i 2011 en række betingelser, der effektivt begrænsede kommunernes muligheder for at gøre offentlige vandløb til private af økonomiske hensyn. Nu agter regeringen at åbne op for den tidligere praksis – læs Landliggersammenslutningens bemærkninger til forslaget her i brev til Naturstyrelsen pr. 1. august 2013:

 

Til: Naturstyrelsen nst@nst.dk

Fra: Landliggersammenslutningen Gribskov Vest


Vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, der repræsenterer ca. 3.500 sommerhusejere i Gribskov Kommune, har følgende bemærkninger til § 1 i det fremsendte udkast.

Da regeringen i 2011 med Lov om ændring af lov om vandløb (L293) begrænsede kommunernes adgang til at nedklassificere offentlige vandløb skete det ifølge bemærkningerne til lovforslaget på denne baggrund:

”Der har i tiden efter kommunalreformen i 2007 vist sig en tendens til, at kommunerne, der er vandløbsmyndighed efter vandløbsloven, i et vist omfang ud fra besparelsesmæssige hensyn har nedklassificeret offentlige vandløb til private vandløb med den konsekvens, at private lodsejere (bredejere) får pålagt udgifterne til fremover at vedligeholde vandløbene og – i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse – kan risikere at blive pålagt et erstatningsansvar, hvis der forekommer oversvømmelse på naboarealer, som medfører skader på afgrøder.

Der er ikke i den gældende lovgivning kriterier eller retningslinjer for, i hvilket omfang kommunerne har adgang til at nedklassificere vandløb. Det anser regeringen for at være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.

Det er regeringens opfattelse, at der er stor risiko for, at nedklassificering i den kommende tid vil ske i et omfang, der på ikke-acceptabel måde vil pålægge borgere økonomiske byrder, som de ikke tidligere har budgetteret med. Der er derfor behov for en lovændring, som giver mulighed for at fastsætte regler for, hvilke typer af vandløb der kan nedklassificeres.”

Det er Landliggersammenslutningens opfattelse, at det vil være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at fjerne de med L293 og den tilhørende bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb1 indførte retningslinjer for i hvilket omfang kommunerne kan nedklassificere vandløb.

Det er også Landliggersammenslutningens opfattelse, at en genåbning af afgangen til at nedklassificere vandløb uden de i ovennævnte bekendtgørelse § 2 indeholdte krav, vil åbne for en syndflod af ændringer, der udelukkende er båret af besparelsesmæssige hensyn. Vi vil opleve, at kommunerne nedklassificerer vandløb, hvis vedligeholdelse har været forsømt i årevis, med uoverskuelige følger for de private bredejere.

Det er derfor af afgørende betydning, at kommunernes adgang til at nedklassificere vandløb begrænses, således at det kun kan ske, når en række objektive kriterier er opfyldt. Og selv når disse kriterier er opfyldt, bør en nedklassificering kun kunne ske efter 1) at vandløbet på datoen for nedklassifikation er vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for det pågældende vandløb, og 2) at kommunen som vandløbsmyndighed har medvirket til at gennemføre en vandløbssag, således at den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet er fastlagt og udgifterne hertil fordelt mellem de interesserede parter.

Med venlig hilsen

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest
Erik Larsson
H.C. Ørsteds Vej 51, 3.tv
1879 Frederiksberg C

 

 1 Bekendtgørelse nr. 381 af 14/04/2011 om registrering og klassifikation af vandløb.

 

    
 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria