Information » Vedtægter   Registrer     
Interessante Links
  
 

Vedtægter for 
Grundejerforeningen på Sandet

Vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj 2003.

 

§ 1 Navn, hjemsted, geografi

 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen på Sandet” med hjemsted i Helsinge kommune.
Foreningens område afgrænses af Tisvilde Hegn mod nord, Bækkebro mod øst, Arresø mod syd og grænsen til Frederiksværk kommune mod vest.

 

§2  Formål

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere og at virke for bevarelsen af områdets natur, særpræg og karakter af rekreativt område. Foreningen er upolitisk.


§3  Aktiviteter

Foreningen varetager vedligeholdelsen af et antal grusveje, grøfter, stier og en marina.

Bestyrelsen beslutter omfanget af vedligeholdelsen og kvaliteten heraf. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning udføre andre aktiviteter såsom vedligeholdelse af pumpestationer samt veje og grøfter i andre områder, hvis der foreligger et retsligt bindende grundlag for samtlige berørte grundejeres afholdelse af udgifterne ved vedligeholdelsen.

Foreningen kan endvidere medvirke ved andre fælles aktiviteter for sammenslutninger af grundejere, herunder ved etablering af vejlav, administration samt opkrævning af bidrag og gebyrer.

Alle aktiviteter, som foreningen udfører for en særlig kreds af grundejere –medlemmer som ikke-medlemmer, skal udføres for disse grundejeres regning.
Udgifterne hertil er foreningens øvrige medlemmer uvedkommende.
Foreningen opkræver bidrag til de nævnte aktiviteter. Grundejere, der ikke er medlemmer af foreningen, betaler tillige et administrationsgebyr pr. parcel.
Ved restancer opkræves gebyrer og morarenter efter generalforsamlingens beslutning.

En fortegnelse over de i stk. 1, 3 og 4 nævnte aktiviteter og de dermed forbundne bidrag og gebyrer skal til stadighed fremgå af foreningens medlemsblad ”Sandpapiret” og foreningens hjemmeside www.sandet.dk og/eller af foreningens regnskab.

§4  Medlemsforhold

Foreningen er pligtig at optage grundejere inden for det i §1 stk. 2 anførte område.

Medlemskab er frivilligt, medmindre det fremgår af det enkelte medlems
forhold, f.eks. ved tinglysning, lokalplan eller lignende, at medlemskabet er pligtigt.

Over for medlemmer, der tidligere er ekskluderet af foreningen på grund af
kontingentrestance, gælder forpligtelsen til optagelse dog kun, hvis restancen og andre skyldige omkostninger forinden er betalt. Foreningen kan efter bestyrelsens bestemmelse optage grundejere fra tilstødende områder.

Der kan kun være ét medlemskab pr. parcel

Ethvert medlem, hvis medlemskab ikke er pligtigt, kan skriftligt melde sig ud af foreningen med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Ved udmeldelsen – samt eksklusion i medfør af §7 fortabes ethvert krav på foreningens formue.

§5

Et medlem som sælger, eller på anden måde afstår sin ejendom, skal anmelde ejerskiftet til foreningen.

Ved ejerskifte af en ejendom, hvor den til enhver tid værende ejer er pligtigt medlem af foreningen, indtræder den nye ejer i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser.

Den hidtidige ejer kan ikke i anledning af ejerskiftet gøre krav gældende mod foreningens formue eller midler, som tilhører en af foreningen administreret aktivitet.

Æresmedlemmer fortsætter deres medlemskab, selv om de ikke længere er grundejere.

§ 6

Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser i forhold til tredjemand.

§ 7

Bestyrelsen kan ved kontingentrestancer eller anden misligholdelse vælge at suspendere et medlems rettigheder i foreningen. I sådanne tilfælde opretholdes medlemmets betalingsforpligtelser.

I særligt grove eller gentagne tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

§8  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året mellem 1. maj og 1. juli.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet krav herom. I et sådant tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af
dagsorden og med mindst 14 dages varsel, enten i foreningens medlemsblad ”Sandpapiret” eller ved skrivelse til de enkelte medlemmer. Varslingen betragtes som rettidig, når indkaldelsen er overgivet til postbesørgelse mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge foreningens reviderede regnskab samt regnskab for de af foreningen administrerede aktiviteter.

§ 9

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Behandling af indkomne forslag.
Medlemmers forslag, der ønskes fremmet til afstemning på den ordinære
generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 1. april, og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
4. a. Aflæggelse af regnskab i henhold til § 13.
   b. Fremlæggelse af budget for foreningen og de af foreningen
       administrerede aktiviteter.
   c. Fastsættelse af kontingent samt gebyr og morarenter, ved for sent
       indkomne indbetalinger.
   d. Fastsættelse af administrationsgebyr for ikke-medlemmer - i henhold
til § 3.
5. Valg af bestyrelse.
Valget sker for en 2 årig periode, således at 3 vælges i år med ulige årstal, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jfr. §11 stk. 1 vælges i år med lige årstal.
Der er mulighed for genvalg.
6. Valg af suppleant
Valget sker på skift for en 2 årig periode med mulighed for genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

§ 10

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 14 og 15.

Afstemninger skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 10 deltagere ønsker det.

Stemmeberettigede er tilstedeværende medlemmer, jfr. dog §7 stk. 1, eller de som har fået fuldmagt til at optræde på medlemmers vegne. Der kan kun afgives én stemme pr. medlemskab.

En fuldmagthaver kan kun være fuldmægtig for ét medlem.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og referenten og offentliggøres i foreningens medlemsblad ”Sandpapiret” eller udsendes til
medlemmerne.

§11  Bestyrelsen

Bestyrelsen består efter bestyrelsens skøn af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges blandt medlemmer inden for foreningens område, jfr. § 1 stk. 2 og disses husstande.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær og vedtager den rækkefølge, hvori en suppleant skal indtræde i bestyrelsen ved et medlems forfald.

Suppleanterne kan af bestyrelsen indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers varige forfald, indtræder suppleanterne som fuldt berettigede og forpligtede medlemmer af bestyrelsen.

Hvervene som bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnede, idet der dog kan ydes dækning for afholdte udgifter.

Bestyrelsen er berettiget til at udbetale et honorar til en forretningsfører, som kan være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan om nødvendigt antage anden lønnet medhjælp.

§ 12

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed.

Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Sekretæren tager referat af forhandlingerne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

I tilfælde af uenighed træffes afgørelser ved afstemning og ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden eller det bestyrelsesmedlem, som formanden bemyndiger hertil, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§13  Regnskab og kapital

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal indeholde foreningens driftsregnskab og status.
Endvidere aflægger foreningen regnskab for hver enkelt af de af foreningen administrerede aktiviteter.

§14  Vedtægtsændringer


Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med 3/4 af de fremmødte stemmer.

§15  Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ flertal blandt samtlige medlem-mer. Opnås dette flertal ikke, men der er ¾ flertal for opløsning blandt de fremmødte, skal bestyrelsen inden 1 måned indkalde til en ny generalforsamling jfr. § 8 stk. 4, hvor opløsning kan vedtages med ¾ af de fremmødte stemmer.

Den opløsende generalforsamling træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj 2003.

    
 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria