Kontaktudvalg        
Grundejerforeninger
  
Arbejdsgrupper
    
Links
  

FORRETNINGSORDEN
for
Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 
 

Denne forretningsorden indeholder retningslinierne for Grundejerkontaktudvalgets virksomhed.
Forretningsordenen er behandlet på Grundejerkontaktudvalgets møder den 14. marts og den 20. juni 2013 og er endeligt vedtaget på mødet den 20. juni 2013. Forretningsordenen den træder i stedet for den tidligere forretningsorden senest revideret den 27. marts 2008 og diverse beskrivelser af udvalgets virksomhed på bl.a. Gribskov Kommunes hjemmeside.

1     Navn

1.1  Udvalgets navn er ”Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune” (i det følgende
       benævnt “Udvalget”).

2    Formål/kommissorium

2.1 Udvalgets formål er:
            • at være en bred platform for samspillet mellem grundejerforeninger i Gribskov 
              Kommune og kommunen
            • at medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget for kommunens politikere
            • at sikre en kontinuerlig dialog med og inddragelse af grundejerforeninger i 
              Gribskov Kommune
            • at udgøre en fleksibel ramme for arbejdet med konkrete temaer og projekter af
              interesse og relevans for grundejere i Gribskov Kommune

2.2   Udvalget danner rammen for medinddragelse af grundejerforeninger i Gribskov Kommune
         via deres respektive organisationer og dialog mellem disse og kommunens politiske
         og administrative niveau.

2.3   Udvalget drøfter spørgsmål af principiel eller generel interesse for grundejere i kommunen.
         Især drøftes sager inden for teknik, forsyning, miljø, vej og trafik, affald og genbrug, kyst
         og strand samt fysisk planlægning mv. svarende til de politiske ansvarsområder i Teknisk
         Udvalg og i Plan- og Miljøudvalget.2.4 Sager inden for grundejerforeningernes interessefelt,
         som har principiel karakter eller interesse for almenheden, behandles eller orienteres.

2.5  Udvalget kan som udgangspunkt ikke behandle spørgsmål vedrørende specifikke
        ejendomme eller enkeltpersoners forhold, herunder konkrete klagesager.

2.6  Udvalget er  rådgivende.

3    Udvalgets sammensætning

3.1 Udvalgets medlemmer er følgende:
          • Grundejersammenslutningen (paraplyorganisation for grundejerforeninger for
            helårsbeboere i Gribskov Kommune) repræsenteret ved indtil 6 medlemmer
          • Grundejerforbundet (paraplyorganisation for grundejerforeninger for
            sommerhusområder i den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune) repræsenteret ved 
            indtil 3 medlemmer
          • Landliggersammenslutningen (paraplyorganisation for grundejerforeninger
            for sommerhusområder i den tidligere Helsinge Kommune) repræsenteret ved 
            indtil 3 medlemmer
          • Formanden for Teknisk Udvalg
          • Formanden for Plan- og Miljøudvalget
          • Næstformanden for Teknisk Udvalg
          • Næstformanden for Plan- og Miljøudvalget      

      Næstformanden for Plan- og Miljøudvalget inviteres til møderne. De øvrige medlemmer af
      Teknisk Udvalg inviteres til møderne.

4    Udvalgets organisering

4.1 Formanden for Teknisk Udvalg er formand for Udvalget. I tilfælde af forfald udføres hans
      funktioner af næstformanden for Teknisk Udvalg.

4.2 Formanden for Grundejerkontaktudvalget og formændene for de 3 paraplyorganisationer
       udgør tilsammen Formandsgruppen.

5    Arbejdsgrupper

5.1 Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, der ad hoc eller løbende behandler specifikke 
      temaer. Repræsentanter for kommunens administration fungerer som 
      arbejdsgruppernes tovholdere. Arbejdsgrupperne afholder normalt 4 årlige møder.
      Arbejdsgrupperne kan vælge at holde møder uden deltagelse af tovholder.
      Møderne tilrettelægges således, at de ligger før møderne i Udvalget og således,
      at referaterne kan være tilgængelige inden møderne i Udvalget. Arbejdsgrupperne kan
      sætte punkter på Udvalgets dagsorden som behandlingspunkter eller orienteringspunkter.
      Formanden for den enkelte arbejdsgruppe udpeges af gruppen.

5.2 Udvalget kan endvidere ændre kommissoriet for de enkelte arbejdsgrupper, såfremt dette er
       nødvendigt for at    kunne optage nye emner på dagsordenen.

5.3 Arbejdsgruppernes kommissorier og dagsordenspunkter til Udvalget skal ligge inden for
       Udvalgets   kommissorium.

5.4 Tovholderen for hver arbejdsgruppe har følgende opgaver:
         • at udarbejde dagsordener til arbejdsgruppens møder i samarbejde med arbejdsgruppens formand
         • at indkalde til arbejdsgruppens møder
         • at sørge for det praktiske omkring mødernes afvikling og
         • i samarbejde med arbejdsgruppens formand at sørge for at arbejdsgruppen får sat
           punkter på Udvalgets dagsorden

5.5 Tovholderen udarbejder i samarbejde med gruppens formand et beslutningsreferat.

6 Udvalgets møder

6.1 Udvalget afholder 4 møder om året. Møderne afholdes som udgangspunkt medio marts,
       medio juni, medio september og ultimo november/primo december. Møderækken for det
       kommende år fastlægges på november-/decembermødet.

6.2 Møderne er af 2 timers varighed og afholdes torsdage i tidsrummet kl. 16-18.

6.3 Møderne afvikles efter følgende standarddagsorden:
           1. Godkendelse af dagsorden for dagens møde og referat fra forrige møde
           2. Behandlingspunkter
                    • fra arbejdsgrupperne
                    • fra paraplyorganisationerne
                    • fra administrationen
           3. Orienteringspunkter
                    • fra arbejdsgrupperne
                    • fra administrationen
                    • fra paraplyorganisationerne
           4. Emner til fremtidige dagsordenspunkter, deres forberedelse og videre behandling
                med stillingtagen til den rolle, som kommunens administration skal have i dette
                forløb.
           5. Eventuelt

6.4  I Udvalgets møder deltager Udvalgets medlemmer.

6.5  Repræsentanter for kommunens administration deltager i Udvalgets møder i det omfang det er relevant.

6.6  Udvalgets møder ledes og faciliteres af Udvalgets formand. Kommunens administration sørger
        for det praktiske omkring mødernes afvikling.

6.7  Møderne er ikke tilgængelige for offentligheden.

7     Forberedelse af Udvalgets møder

7.1  Punkter til dagsordenen for det kommende møde forberedes og fremsættes af Udvalgets
        medlemmer, de nedsatte arbejdsgrupper og kommunens administration.

7.2  Dagsordenspunkter, der forelægges til behandling, skal indeholde en kortfattet og præcis
        sagsfremstilling med en indstilling, der ligger indenfor Udvalgets kommissorium.

7.3  Dagsordenspunkter, der skal forelægges til orientering, fremstilles udførligt, således at
        mødedeltagerne selv har mulighed for at orientere sig uden at en detaljeret gennemgang på
        mødet er nødvendig. Mødedeltagerne har mulighed for at knytte korte bemærkninger til de enkelte referater.

7.4  Dagsordenspunkter fra Udvalgets medlemmer og arbejdsgrupperne skal fremsendes til
        kommunens administration pr. e-mail senest 14 dage før mødet.

7.5 Kommunens administration sætter medlemmernes og arbejdsgruppernes punkter på
       Udvalgets dagsorden uden yderligere bearbejdning.

7.6  Dagsordenen udsendes til medlemmerne i pdf-format senest fredag før mødet. Dagsordenen
        offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside.

8     Referat af Udvalgets møder

8.1  Der udarbejdes ikke forhandlingsreferater af Udvalgets møder men alene
        beslutningsreferater på baggrund af indstillingen i dagsordenspunktet.

8.2  Referaterne udarbejdes af kommunens administration og offentliggøres på kommunens
        hjemmeside snarest muligt efter mødet.

9     Ikrafttræden mv.

9.1  Nærværende forretningsorden træder i kraft med virkning pr. 20. juni 2013.

9.2  Samtidig ophæves Udvalgets forretningsordenen senest revideret den 27. marts 2008.

Helsinge, den 20. juni 2013
 

 

Dokumenter
 TitelStørrelse 
2018-10-11 Referat i Grundejerkontaktudvalget UkendtHent
2018-05-17 Referat i Grundejerkontaktudvalget103,50 KBHent
2017-10-05 Referat i Grundejerkontaktudvalget82,59 KBHent
2017-03-30 Referat i Grundejerkontaktudvalget101,01 KBHent
2016-09-08 Referat i Grundejerkontaktudvalget103,94 KBHent
2016-06-16 Referat i Grundejerkontaktudvalget63,19 KBHent
2016-03-17 Referat i Grundejerkontaktudvalget76,75 KBHent
2015-12-10 Referat i Grundejerkontaktudvalget89,51 KBHent
2015-09-03 Referat i Grundejerkontaktudvalget106,39 KBHent
2015-09-03 Orientering om sommerhusområder og ulovlig helårsbeboelse55,42 KBHent
2015-03-19 Mødereferat samt bilag 58,80 KBHent
2014-11-27 Referat i Grundejerkontaktudvalget120,13 KBHent
2014-09-11 Referat i grundejerkontaktudvalget75,75 KBHent
2014-06-19 Referat i Grundejerkontaktudvalget30,06 KBHent
2014-03-13 Referat i Grundejerkontaktudvalget65,88 KBHent
2013-09-12 Referat i Grundejerkontaktudvalget65,34 KBHent
2013-06-20 Referat i Grundejerkontaktudvalget80,91 KBHent
2013-03-14 Referat i Grundejerkontaktudvalget71,00 KBHent
2012-12-13 Referat i Grundejerkontaktudvalget92,68 KBHent
2012-06-21 Referat i Grundejerkontaktudvalget82,50 KBHent
2012-03-15 Referat i Grundejerkontaktudvalget69,50 KBHent
2011-09-08 Referat i Grundejerkontaktudvalget121,14 KBHent
2011-06-09 Referat i Grundejerkontaktudvalget90,50 KBHent
2011-03-10 Referat i Grundejerkontaktudvalget112,00 KBHent
2010-12-09 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2010-09-09 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2010-06-24 Referat i Grundejerkontaktudvalget138,00 KBHent
2010-04-15 Referat i Grundejerkontaktudvalget72,50 KBHent
2009-12-10 Referat i grundejerkontaktudvalget112,50 KBHent
2009-09-10 Referat i Grundejerkontaktudvalget133,00 KBHent
2009-06-18 Referat i Grundejerkontaktudvalget131,50 KBHent
2009-03-05 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2008-09-18 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2008-06-26 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2008-03-27 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2007-11-29 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2007-09-20 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
2007-03-29 Referat i GrundejerkontaktudvalgetUkendtHent
    
 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria