Artikler » Nyt vandhul på Sandet   Registrer     
Interessante Links
  
Et nyt vandhul på Sandet

Nyt, privat vandhul etableret på Sandet

Udvidet artikel fra Sandpapiret nr. 1 - marts 2014 (med flere fotos og biologisk observationsliste)

Af David Topp, Engpibervej 18, og Thomas Vikstrøm, Dyrevænget 14
 
Sandet er i år blevet et vandhul rigere. Ideen til vandhullet opstod dels ud fra en betragtning om biodiversitet, dels fordi man kunne konstatere, at der naturligt var tale om et område med lidt lavt vand, i hvert fald i vinterhalvåret. Det viser sig, når man kigger på historiske kort, at det nye vandhul ligger, hvor Ryå før havde en mæander (slyngning), indtil åen blev udrettet i 1952. Området har siden 1952 ligget uberørt hen og er langsomt groet til, primært med pilekrat.
 
 
 
En god ide
Ideen til projektet opstod for to år siden, og da vandhullet skulle ligge i et moseområde omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, krævede det en ansøgning til Gribskov Kommune, som leverede en meget smidig sagsbehandling. De besigtigede hurtigt området og var enige i, at det kunne være en god ide og berigende for dyrelivet. Dog indskrænkede de det ansøgte omfang fra 500 til ca. 200 kvadratmeter. Til tilladelsen blev der knyttet forskellige bestemmelser, for at vandhullet kunne blive så naturligt som muligt og falde ind i den omgivende natur. Vandhullet skal primært være til padder og krybdyr, og der må ikke sættes fx ænder, fisk eller krebs ud.
 
 
 
En hånd til naturen
Vandhullet blev gravet i februar 2013, og allerede i løbet af foråret indfandt der sig langsomt vegetation og senere frøer, snoge, guldsmede m.m. Den foreløbige erfaring er, at vandhullet for at undgå tilgroning må graves lidt dybere, hvilket er planlagt udført her til efteråret 2013. For familien har det tilført en god naturoplevelse, og at der så samtidig er givet en hjælpende hånd til naturen, der mangler vandhuller pga. dræning m.m., er selvfølgelig et stort plus. Har andre lyst til at etablere et vandhul, kan det kun anbefales.
 
 
  < Tornfrøet hornblad indeholder keratin (hornstof), hvorfor den - modsat andre vandplanter - ikke bliver slatten, når den tages op af vandet.
 
Rigt liv. At der så hurtigt etablerede sig liv i vandhullet, skyldes også den rige natur Sandet har. Ved blot en lille times undersøgelse af vandhullets dyre- og planteliv den 1. august 2013 blev der fundet de arter, som fremgår af listen sidst i indlægget, og som her skal have nogle kommentarer med på vejen.
 
Samlet vidner vandhullets allerede nu rige indhold af undervandsplanter, smådyr og padder mv. om et særdeles vellykket projekt, som vi vil prøve at følge op på her i Sandpapiret fra tid til anden.
 
En udbredt forekomst af sumpplanter vidner om, at vandhullet er så lavvandet, at det vil gro helt til, hvis ikke der gribes ind. Især smalbladet dunhammer skyder op overalt i vandhullet. Blandt undervandsplanterne er det værd at fremhæve forekomsten af den ikke så almindelige alge skør kransnål, der modsat mange andre alger kræver rent vand. Kravet om rent vand gælder dog næsten alle medlemmer af denne helt specielle algefamilie kaldet kransnålalgerne, hvoriblandt vi finder nogle af vore smukkeste undervandsplanter. Til gengæld lugter de ramt. Blomsterplanten tornfrøet hornblad er speciel ved at indeholde keratin (hornstof), der gør, at planten ikke bliver slatten, når den hives op af vandet, modsat andre vandplanter.
 

< Skør kransnål, en både smuk og ret sjælden alge, der kræver rent vand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<  Pindsvinekogleaks: Grenet pindsvineknop. Man ser både blomstrende og afblomstrede blomsterstande samt frugter med stikkende pigge, deraf navnet
 
 
 
Den sidste af de fundne undervandsplanter, en art af vandranunkel, blev faktisk fundet på vandhullets udtørrede bred. På trods af den tørre sommer var det nu ikke meget, vandhullet var svundet, hvilket vidner om, at det har fået en god og bæredygtig placering. Og en plante som vandranunkel er amfibisk, dvs. at den kan overleve udtørring af sit voksested, så den skal nok komme igen.
 
 
 
Af de fundne insekter er det især værd at bemærke et par smukke arter af guldsmede. Dels den store, flotte og ikke særligt almindelige blå libelle, der blev set både i form af en larve i vandet og som et jagende, voksent dyr. Dels den metalskinnende kobbervandnymfe, hvoraf tre hanner holdt til på vandhullets sumpplanter.
 
Hertil kommer at hele tre arter af fredede arter af padder og krybdyr allerede har indtaget vandhullet, nemlig snog, butsnudet frø og grøn frø. Sidstnævnte kunne allerede i vandhullets første forår høres kvækkende derfra, et smukt tegn på naturens taknemmelighed for en behjertet indsats.
 
 
 
 
Sidste nyt
Der er siden artiklen blev skrevet i sommeren 2013 sket det, at vandhullet er blevet gravet dels dybere og dels blevet større i omkreds. Dette tiltag er sket i erkendelse af, at det formentlig ville gro for hurtigt til, hvis det var for lavvandet. Udgravningen blev foretaget medio oktober, og hullet er siden blevet godt fyldt med vand og man kan nu næsten kalde det en lille sø. Arealet af søen er vel omkring 200 kvadratmeter og den er ca 1.30 cm. på det dybeste sted. Allerede nu har enkelte gråænder opdaget søen.
Resultatet er blevet rigtig godt, men selvfølgelig bliver det først helt optimalt når beplantningen omkring søen igen er helt gendannet iløbet af de næste par år.
 
Vandhullets planter & dyr
Arter mærket med * er observeret i og ved vandhullet, men ikke ved undersøgelsen 1-8-2013.
 
Sumpplanter
Lav ranunkel
Kattehale
Vejbred-skeblad
Kryb-hvene (græs)
Smalbladet dunhammer
Grenet pindsvineknop
 
Undervandsplanter
Skør kransnål
Vandranunkel-art
Tornfrøet hornblad
 
Flydebladsplanter
Svømmende vandaks
 
Orme
Rundorm-art
*Hesteigle
 
Krebsdyr
Vandbænkebider
 
Insekter
Døgnflue-art (larver)
Kobbervandnymfe-art (guldsmed)
Blå libelle (guldsmed, inkl. larver)
Rygsvømmer-art
Skøjteløber-art
Glasmyg-art
 
Padder
Butsnudet frø
*Grøn frø
 
Krybdyr
*Snog
 
 
Fugle
*Fiskehejre
*Gråand

 

 
    
 12. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria